Is-Sibt, Awwissu 29, 2015

IL-ĦADD 26 ta' Gunju 2011 - SENA A -IT-TIFKIRA SOLENNI TAD-DEMM TA' KRISTU

L-Akbar_Rigal

IT-TIFKIRA SOLENNI TAD-DEMM TA' KRISTU 

.................................................................oo O oo............................................................

QARI TAL-QUDDIESA

Qari: Dewteronomju (8: 2-3.14b-16a)
Salm Responsorjali:
Salm 146
II Qari: Korintin (10: 16-17)

Sekwenza
Evangelju: Gwann (6: 51-58)

 

L-EVANGELJU        (6, 51-58)

Qari mill-Evangelju ta’ San Gwann

 

F’dak iz-zmien, Gesù qal lin-nies: "Jiena hu l-hobz il-haj, li nizel mis-sema. Jekk xi hadd jiekol minn dan il-hobz jghix ghal dejjem. U l-hobz li jiena naghti huwa gismi ghall-hajja tad-dinja."

Fuq hekk il-Lhud tlewmu bejniethom, u bdew jghidu: "Kif jista’ dan jaghtina gismu biex nikluh?" Gesù mela qalilhom: "Tassew, tassew nghidilkom, jekk ma tiklux il-gisem ta’ Bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-hajja fikom. Min jiekol gismi u jixrob demmi ghandu l-hajja ta’ dejjem, u jiena nqajmu mill-imwiet fl-ahhar jum. Ghax gismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb.

Min jiekol gismi u jixrob demmi jibqa’ fija u jiena fih. Bhalma baghatni l-Missier, li hu haj, u jiena nghix b’Missieri, hekk ukoll min jiekol lili, hu wkoll jghix bija. Dan huwa l-hobz li nizel mis-sema; mhuwiex bhal dak li kielu missirjietkom u mietu; min jiekol dan il-hobz jghix ghal dejjem."

L-ewwel gimgha tas-Salterju

Il-kulur tad-data jindika l-kulur liturgiku tal-gurnata
 

It-Tnejn 27 ta' Gunju  2011
Ferja
 jew
San Cirillu ta' Lixandra  (Tifkira)

Qari: Genesi 18: 16-33; Salm 102: 1-4.8-11; Mattew 8: 18-22. 

 
It-Tlieta 28 ta' Gunju  2011
Ferja
 jew
Sant' Irinew, isqof u martri (Tifkira)

Qari: Genesi 19: 15-29; Salm 25: 2-3.9-12; Mattew 8: 23-27. 

 
L-Erbgha 29 ta' Gunju  2011
San Pietru u San Pawl, Appostli

Qari: quddiesa tal-vgili: Atti 3: 1-10; Salm 18: 2-5; Galatin 1: 11-20; Gwanni 21: 15-19; quddiesa tal-jum: Atti 12: 1-11;Salm 33: 2-9; 2 Timotju 4: 6-8.17.18; Mattew 16: 13-19. 

 
Il-Hamis 30 ta' Gunju  2011
Ferja
 jew
L-Ewwel Martri tal-Knisja ta' Ruma  (Tifkira)

Qari: Genesi 22: 1-19; Salm 114: 1-6.8-9; Mattew 9: 1-8. 

 
  Il-Gimgha 1 ta' Lulju 2011
Il-Qalb Imqaddsa ta’ Gesù (Solennità)

Qari
: Dewteronomju 7: 6-11; Salm 102: 1-4, 6-8, 10, 17; I Gwanni 4: 7-16; Mattew 11: 25-30.

  

 
  Is-Sibt 2 ta' Lulju 2011
Il-Qalb bla tebgha ta' Marija (Tifkira Obbligatorja)

Qari: Isaija 61: 9-11; Salm: 1 Samwel 2: 1, 4-5, 6-8; Luqa 2: 41-51

  

Għoti tad-demm

          Id-domanda għad-demm tippersisti f'kull jum tas-sena u ...

Għemilna jirifletti f’Uliedna.

Niġbdu l-attenzjoni li ftit huma t-tfal li qed ikunu preżenti għall-quddies nhar ta’ Ħadd u ...

Communication Today

MESSAGE OF POPE FRANCIS FOR THE 48TH WORLD COMMUNICATIONS DAY In a world like this, m...

Qrar għal kulħadd

Kull Nhar ta' Ħadd:    Mis 10.00am – 11.45am Qrar għal kulħadd. Inħeġġukom b...

Kindergarten Skola Primarja Ħ'Attard.

Il-Kap tal-iskola Primarja ta’ Ħ’Attard tavża li l-iskola qegħda tilqa reġistrazzjon...

Aqra Miegħi/Read With Me.

Aqra Miegħi/Read With Me. Dan il-programm huwa maħsub għal tfal ta’ taħt it-tliet snin u...

MARIJA OMM IL-ĦNIENA

Il-Kappillan, Dun Noel, u l-membri tal-Kummissjoni Festa, jiextiequ il-festa t-tajba 'l k...

 • Għoti tad-demm

  Il-Gimgha, 01 Gunju 2012 00:00
 • Għemilna jirifletti f’Uliedna.

  Il-Gimgha, 20 Lulju 2012 23:38
 • Communication Today

  L-Erbgha, 25 Frar 2015 22:19
 • Qrar għal kulħadd

  Is-Sibt, 21 Marzu 2015 15:28
 • Kindergarten Skola Primarja Ħ'Attard.

  It-Tnejn, 15 Gunju 2015 20:12
 • Aqra Miegħi/Read With Me.

  Il-Hamis, 06 Awwissu 2015 22:41
 • MARIJA OMM IL-ĦNIENA

  Il-Hamis, 13 Awwissu 2015 19:44

Avventimenti Li Ġejjin

Thu, 3rd Sep at 14:00 till
  > Ħarġa għal Għawdex - Sant' Anna 60+

Newsletter


Santa_Maria_2012_54 Santa_Maria_2012_53 Santa_Maria_2012_52 Santa_Maria_2012_51 Santa_Maria_2012_50 Santa_Maria_2012_49 Santa_Maria_2012_48 Santa_Maria_2012_47 Santa_Maria_2012_46 Santa_Maria_2012_45 Santa_Maria_2012_44 Santa_Maria_2012_43 Santa_Maria_2012_42 Santa_Maria_2012_40 Santa_Maria_2012_39 Santa_Maria_2012_38 Santa_Maria_2012_37 Santa_Maria_2012_36 Santa_Maria_2012_35 Santa_Maria_2012_34 Santa_Maria_2012_33 Santa_Maria_2012_28 Santa_Maria_2012_26 Santa_Maria_2012_25 Santa_Maria_2012_24 Santa_Maria_2012_19 Santa_Maria_2012_18 Santa_Maria_2012_17 Santa_Maria_2012_16 Santa_Maria_2012_15 Santa_Maria_2012_14 Santa_Maria_2012_13 Santa_Maria_2012_12 Santa_Maria_2012_11 Santa_Maria_2012_10 Santa_Maria_2012_09 Santa_Maria_2012_08 Santa_Maria_2012_07 Santa_Maria_2012_06 Santa_Maria_2012_05 Santa_Maria_2012_04 Santa_Maria_2012_03 Santa_Maria_2012_02