It-Tnejn, Marzu 02, 2015

IL-ĦADD 26 ta' Gunju 2011 - SENA A -IT-TIFKIRA SOLENNI TAD-DEMM TA' KRISTU

L-Akbar_Rigal

IT-TIFKIRA SOLENNI TAD-DEMM TA' KRISTU 

.................................................................oo O oo............................................................

QARI TAL-QUDDIESA

Qari: Dewteronomju (8: 2-3.14b-16a)
Salm Responsorjali:
Salm 146
II Qari: Korintin (10: 16-17)

Sekwenza
Evangelju: Gwann (6: 51-58)

 

L-EVANGELJU        (6, 51-58)

Qari mill-Evangelju ta’ San Gwann

 

F’dak iz-zmien, Gesù qal lin-nies: "Jiena hu l-hobz il-haj, li nizel mis-sema. Jekk xi hadd jiekol minn dan il-hobz jghix ghal dejjem. U l-hobz li jiena naghti huwa gismi ghall-hajja tad-dinja."

Fuq hekk il-Lhud tlewmu bejniethom, u bdew jghidu: "Kif jista’ dan jaghtina gismu biex nikluh?" Gesù mela qalilhom: "Tassew, tassew nghidilkom, jekk ma tiklux il-gisem ta’ Bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-hajja fikom. Min jiekol gismi u jixrob demmi ghandu l-hajja ta’ dejjem, u jiena nqajmu mill-imwiet fl-ahhar jum. Ghax gismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb.

Min jiekol gismi u jixrob demmi jibqa’ fija u jiena fih. Bhalma baghatni l-Missier, li hu haj, u jiena nghix b’Missieri, hekk ukoll min jiekol lili, hu wkoll jghix bija. Dan huwa l-hobz li nizel mis-sema; mhuwiex bhal dak li kielu missirjietkom u mietu; min jiekol dan il-hobz jghix ghal dejjem."

L-ewwel gimgha tas-Salterju

Il-kulur tad-data jindika l-kulur liturgiku tal-gurnata
 

It-Tnejn 27 ta' Gunju  2011
Ferja
 jew
San Cirillu ta' Lixandra  (Tifkira)

Qari: Genesi 18: 16-33; Salm 102: 1-4.8-11; Mattew 8: 18-22. 

 
It-Tlieta 28 ta' Gunju  2011
Ferja
 jew
Sant' Irinew, isqof u martri (Tifkira)

Qari: Genesi 19: 15-29; Salm 25: 2-3.9-12; Mattew 8: 23-27. 

 
L-Erbgha 29 ta' Gunju  2011
San Pietru u San Pawl, Appostli

Qari: quddiesa tal-vgili: Atti 3: 1-10; Salm 18: 2-5; Galatin 1: 11-20; Gwanni 21: 15-19; quddiesa tal-jum: Atti 12: 1-11;Salm 33: 2-9; 2 Timotju 4: 6-8.17.18; Mattew 16: 13-19. 

 
Il-Hamis 30 ta' Gunju  2011
Ferja
 jew
L-Ewwel Martri tal-Knisja ta' Ruma  (Tifkira)

Qari: Genesi 22: 1-19; Salm 114: 1-6.8-9; Mattew 9: 1-8. 

 
  Il-Gimgha 1 ta' Lulju 2011
Il-Qalb Imqaddsa ta’ Gesù (Solennità)

Qari
: Dewteronomju 7: 6-11; Salm 102: 1-4, 6-8, 10, 17; I Gwanni 4: 7-16; Mattew 11: 25-30.

  

 
  Is-Sibt 2 ta' Lulju 2011
Il-Qalb bla tebgha ta' Marija (Tifkira Obbligatorja)

Qari: Isaija 61: 9-11; Salm: 1 Samwel 2: 1, 4-5, 6-8; Luqa 2: 41-51

 Għoti tad-demm

          Id-domanda għad-demm tippersisti f'kull jum tas-sena u ...

Prayer For Peace

POPE FRANCIS Prayer for peace* Lord God of peace, hear our prayer! Keep alive within us...

Dħul fl-iskejjel tal-knisja

Fil-ġranet li ġejjin se jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-knisja,...

We Love because He first loved us

Dear Brothers and Sisters, Lent is a time of renewal for the whole Church, for each c...

Kwestjonarju dwar Is-Sit Elettroniku tal-Parroċċa

Għin biex dan is-sit tal-Parroċċa  ikun ta' aktar servizz Għalik. Kwestjonarju ...

Seminar għall-koppji miżżewġin

Il-Kumissjoni Familja qed torganizza nofs ta’ nhar seminar għall-koppji miżżewġin nh...

Communication Today

MESSAGE OF POPE FRANCIS FOR THE 48TH WORLD COMMUNICATIONS DAY In a world like this, m...

 • Għoti tad-demm

  Il-Gimgha, 01 Gunju 2012 00:00
 • Prayer For Peace

  Il-Ħadd, 28 Settembru 2014 22:06
 • Dħul fl-iskejjel tal-knisja

  Is-Sibt, 24 Jannar 2015 10:22
 • We Love because He first loved us

  L-Erbgha, 28 Jannar 2015 00:29
 • Kwestjonarju dwar Is-Sit Elettroniku tal-Parroċċa

  It-Tlieta, 10 Frar 2015 09:15
 • Seminar għall-koppji miżżewġin

  Il-Ħadd, 22 Frar 2015 11:04
 • Communication Today

  L-Erbgha, 25 Frar 2015 22:19

Avventimenti Li Ġejjin

Sun, 1st Mar at 00:00 till 23:59
  > Għoti tad-demm
Mon, 2nd Mar at 15:00 till
  > Jibdew l-eżerċizzi tal-anżjani
Mon, 2nd Mar at 15:00 till
  > Ezerċizzi għar-residenti u l-parruċċani
Tue, 3rd Mar at 15:00 till
  > Ezerċizzi għar-residenti u l-parruċċani

Newsletter


Santa Marija 043 Santa Marija 042 Santa Marija 041 Santa Marija 040 Santa Marija 039 Santa Marija 038 Santa Marija 037 Santa Marija 036 Santa Marija 035 Santa Marija 034 Santa Marija 033 Santa Marija 032 Santa Marija 031 Santa Marija 030 Santa Marija 029 Santa Marija 028 Santa Marija 027 Santa Marija 026 Santa Marija 025 Santa Marija 024 Santa Marija 023 Santa Marija 022 Santa Marija 021 Santa Marija 020 Santa Marija 019 Santa Marija 018 Santa Marija 017 Santa Marija 016 Santa Marija 015 Santa Marija 014 Santa Marija 013 Santa Marija 012 Santa Marija 011 Santa Marija 010 Santa Marija 009 Santa Marija 008 Santa Marija 007 Santa Marija 006 Santa Marija 005 Santa Marija 004 Santa Marija 003 Santa Marija 002 Santa Marija 001