Is-Sibt, Awwissu 29, 2015

IL-ĦADD 27 ta' Frar 2011 - Sena A - It-8 HADD TA' MATUL IS-SENA

27_ta_Frar

IL-ĦADD 27 ta' Frar 2011

.................................................................oo O oo............................................................

QARI TAL-QUDDIESA TAL-HADD

Qari: Isaija (49: 14-15)
Salm Responsorjali:
Salm 61
II Qari: Korintin (4: 1-5)
Evangelju: Mattew (6:24-34)

L-EVANGELJU                                (6: 24-34)

Qari mill-Evangelju skont San Mattew

F’dak iz-zmien Gesù qal lid-dixxipli tieghu: «Hadd ma jista’ jaqdi zewg sidien; ghax jew ikun jobghod lil wiehed u jhobb lill-iehor, jew jintrabat ma’ wiehed u jistmell lill-iehor. Ma tistghux taqdu lil Alla u lill-flus.

Ghalhekk nghidilkom: tinkwetawx ruhkom ghal hajjitkom, x’sa tieklu jew x’tixorbu, anqas ghal gisimkom x’sa tilbsu. Jaqaw il-hajja mhijiex aqwa mill-ikel, u l-gisem aqwa mill-ilbies?

Harsu lejn l-ghasafar tas-sema; la jizirghu u lanqas jahsdu u lanqas igeddsu fl-imhazen, u madankollu Missierkom li hu fis-smewwiet jitmaghhom! Intom ma tiswewx aktar minnhom? U min minnkom, bl-inkwiet kollu tieghu, sa jsehhlu jtawwal ghomru mqar b’jum wiehed biss? U ghall-ilbies ghalfejn tinkwetaw ruhkom? Harsu lejn il-gilji tal-ghelieqi, kif jikbru! U la jithabtu u lanqas jinsgu. Madankollu, nghidilkom, anqas Salamun, fil-glorja kollha tieghu, ma kien jilbes bhal wiehed minnhom.

Mela jekk Alla jlibbes hekk imqar haxixa selvagga li llum hawn u ghada tinxtehet fil-forn, kemm aktar lilkom, nies ta’ fidi ckejkna! Ghalhekk toqoghdux tinkwetaw ruhkom u tghidu: "X’sa nieklu? X’sa nixorbu? X’sa nilbsu?", ghax dawn huma kollha hwejjeg li jfittxuhom il-pagani. Imma Missierkom li hu fis-smewwiet jaf li dan kollu tehtiguh. Mela fittxu l-ewwel is-Saltna u l-gustizzja ta’ Alla, u dan kollu jinghatalkom ukoll. Mela toqoghdux thabblu raskom ghall-ghada, ghax il-jum ta’ ghada jhabbel rasu hu ghalih innifsu. Bizzejjed hu ghall-jum it-tahbit tal-gurnata.»

Ir-raba' gimgha tas-Salterju

Il-kulur tad-data jindika l-kulur liturgiku tal-gurnata
 

It-Tnejn 28 ta' Frar 2011
Ferja

Qari
: Sirak 17: 24-29; Salm 31: 1-2.5-7.11; Mark 10: 17-27. 

 

It-Tlieta 1 ta' Marzu 2011
Ferja

Qari: Sirak 35: 1-12; Salm 49: 5-8.14.23; Mark 10: 28-31.

 
L-Erbgha 2 ta' Marzu 2011
Ferja

Qari
: Sirak 36: 1.4-5.10-17; Salm 78: 8-9.11.13; Mark 10: 32-45. 

 
Il-Hamis 3 ta' Marzu 2011
Ferja

Qari: Sirak 42: 15-25; Salm 32: 2-9; Mark 10: 46-52. 

 
Il-Gimgha 4 ta' Marzu 2011
Ferja
jew
San Kazimiru (Tifkira)

Qari
: Sirak 44: 1.9-13; Salm 149: 1-6.9; Mark 11: 11-25. 

 
Is-Sibt 5 ta' Marzu 2011
Ferja
jew
Sidtna Marija f’jum is-Sibt
(Tifkira)

Qari
: Sirak 51: 13-20; Salm 18: 8-11; Mark 11: 27-33.

 

Għoti tad-demm

          Id-domanda għad-demm tippersisti f'kull jum tas-sena u ...

Għemilna jirifletti f’Uliedna.

Niġbdu l-attenzjoni li ftit huma t-tfal li qed ikunu preżenti għall-quddies nhar ta’ Ħadd u ...

Communication Today

MESSAGE OF POPE FRANCIS FOR THE 48TH WORLD COMMUNICATIONS DAY In a world like this, m...

Qrar għal kulħadd

Kull Nhar ta' Ħadd:    Mis 10.00am – 11.45am Qrar għal kulħadd. Inħeġġukom b...

Aqra Miegħi/Read With Me.

Aqra Miegħi/Read With Me. Dan il-programm huwa maħsub għal tfal ta’ taħt it-tliet snin u...

MARIJA OMM IL-ĦNIENA

Il-Kappillan, Dun Noel, u l-membri tal-Kummissjoni Festa, jiextiequ il-festa t-tajba 'l k...

Higher Education Award in Theology

Dear All, Please find below a soft copy with informtion for the Higher Award in Theolog...

 • Għoti tad-demm

  Il-Gimgha, 01 Gunju 2012 00:00
 • Għemilna jirifletti f’Uliedna.

  Il-Gimgha, 20 Lulju 2012 23:38
 • Communication Today

  L-Erbgha, 25 Frar 2015 22:19
 • Qrar għal kulħadd

  Is-Sibt, 21 Marzu 2015 15:28
 • Aqra Miegħi/Read With Me.

  Il-Hamis, 06 Awwissu 2015 22:41
 • MARIJA OMM IL-ĦNIENA

  Il-Hamis, 13 Awwissu 2015 19:44
 • Higher Education Award in Theology

  Is-Sibt, 29 Awwissu 2015 09:44

Avventimenti Li Ġejjin

Thu, 3rd Sep at 14:00 till
  > Ħarġa għal Għawdex - Sant' Anna 60+

Newsletter


Santa_Maria_2012_54 Santa_Maria_2012_53 Santa_Maria_2012_52 Santa_Maria_2012_51 Santa_Maria_2012_50 Santa_Maria_2012_49 Santa_Maria_2012_48 Santa_Maria_2012_47 Santa_Maria_2012_46 Santa_Maria_2012_45 Santa_Maria_2012_44 Santa_Maria_2012_43 Santa_Maria_2012_42 Santa_Maria_2012_40 Santa_Maria_2012_39 Santa_Maria_2012_38 Santa_Maria_2012_37 Santa_Maria_2012_36 Santa_Maria_2012_35 Santa_Maria_2012_34 Santa_Maria_2012_33 Santa_Maria_2012_28 Santa_Maria_2012_26 Santa_Maria_2012_25 Santa_Maria_2012_24 Santa_Maria_2012_19 Santa_Maria_2012_18 Santa_Maria_2012_17 Santa_Maria_2012_16 Santa_Maria_2012_15 Santa_Maria_2012_14 Santa_Maria_2012_13 Santa_Maria_2012_12 Santa_Maria_2012_11 Santa_Maria_2012_10 Santa_Maria_2012_09 Santa_Maria_2012_08 Santa_Maria_2012_07 Santa_Maria_2012_06 Santa_Maria_2012_05 Santa_Maria_2012_04 Santa_Maria_2012_03 Santa_Maria_2012_02