Is-Sibt, Marzu 28, 2015

IL-ĦADD 27 ta' Frar 2011 - Sena A - It-8 HADD TA' MATUL IS-SENA

27_ta_Frar

IL-ĦADD 27 ta' Frar 2011

.................................................................oo O oo............................................................

QARI TAL-QUDDIESA TAL-HADD

Qari: Isaija (49: 14-15)
Salm Responsorjali:
Salm 61
II Qari: Korintin (4: 1-5)
Evangelju: Mattew (6:24-34)

L-EVANGELJU                                (6: 24-34)

Qari mill-Evangelju skont San Mattew

F’dak iz-zmien Gesù qal lid-dixxipli tieghu: «Hadd ma jista’ jaqdi zewg sidien; ghax jew ikun jobghod lil wiehed u jhobb lill-iehor, jew jintrabat ma’ wiehed u jistmell lill-iehor. Ma tistghux taqdu lil Alla u lill-flus.

Ghalhekk nghidilkom: tinkwetawx ruhkom ghal hajjitkom, x’sa tieklu jew x’tixorbu, anqas ghal gisimkom x’sa tilbsu. Jaqaw il-hajja mhijiex aqwa mill-ikel, u l-gisem aqwa mill-ilbies?

Harsu lejn l-ghasafar tas-sema; la jizirghu u lanqas jahsdu u lanqas igeddsu fl-imhazen, u madankollu Missierkom li hu fis-smewwiet jitmaghhom! Intom ma tiswewx aktar minnhom? U min minnkom, bl-inkwiet kollu tieghu, sa jsehhlu jtawwal ghomru mqar b’jum wiehed biss? U ghall-ilbies ghalfejn tinkwetaw ruhkom? Harsu lejn il-gilji tal-ghelieqi, kif jikbru! U la jithabtu u lanqas jinsgu. Madankollu, nghidilkom, anqas Salamun, fil-glorja kollha tieghu, ma kien jilbes bhal wiehed minnhom.

Mela jekk Alla jlibbes hekk imqar haxixa selvagga li llum hawn u ghada tinxtehet fil-forn, kemm aktar lilkom, nies ta’ fidi ckejkna! Ghalhekk toqoghdux tinkwetaw ruhkom u tghidu: "X’sa nieklu? X’sa nixorbu? X’sa nilbsu?", ghax dawn huma kollha hwejjeg li jfittxuhom il-pagani. Imma Missierkom li hu fis-smewwiet jaf li dan kollu tehtiguh. Mela fittxu l-ewwel is-Saltna u l-gustizzja ta’ Alla, u dan kollu jinghatalkom ukoll. Mela toqoghdux thabblu raskom ghall-ghada, ghax il-jum ta’ ghada jhabbel rasu hu ghalih innifsu. Bizzejjed hu ghall-jum it-tahbit tal-gurnata.»

Ir-raba' gimgha tas-Salterju

Il-kulur tad-data jindika l-kulur liturgiku tal-gurnata
 

It-Tnejn 28 ta' Frar 2011
Ferja

Qari
: Sirak 17: 24-29; Salm 31: 1-2.5-7.11; Mark 10: 17-27. 

 

It-Tlieta 1 ta' Marzu 2011
Ferja

Qari: Sirak 35: 1-12; Salm 49: 5-8.14.23; Mark 10: 28-31.

 
L-Erbgha 2 ta' Marzu 2011
Ferja

Qari
: Sirak 36: 1.4-5.10-17; Salm 78: 8-9.11.13; Mark 10: 32-45. 

 
Il-Hamis 3 ta' Marzu 2011
Ferja

Qari: Sirak 42: 15-25; Salm 32: 2-9; Mark 10: 46-52. 

 
Il-Gimgha 4 ta' Marzu 2011
Ferja
jew
San Kazimiru (Tifkira)

Qari
: Sirak 44: 1.9-13; Salm 149: 1-6.9; Mark 11: 11-25. 

 
Is-Sibt 5 ta' Marzu 2011
Ferja
jew
Sidtna Marija f’jum is-Sibt
(Tifkira)

Qari
: Sirak 51: 13-20; Salm 18: 8-11; Mark 11: 27-33.

Għoti tad-demm

          Id-domanda għad-demm tippersisti f'kull jum tas-sena u ...

Dħul fl-iskejjel tal-knisja

Fil-ġranet li ġejjin se jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-knisja,...

Communication Today

MESSAGE OF POPE FRANCIS FOR THE 48TH WORLD COMMUNICATIONS DAY In a world like this, m...

Ħadd il-Palm 29ta' Marzu 2015

Il-Ħadd 29 ta’ Marzu – Ħadd il-Palm: Se jieħdu sehem adulti, kemm fil-...

Mument ta' Ferħ għall-ħatra tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Arċisqof Tagħna Mons. Charles J.Scicluna. Il-Knisja f’Malta tifraħ bil-ħatra tal-Isqof Ch...

Buffet Parroċċa Ħ'Attard

Ikklikkja fuq Poster għal Menu 

 • Għoti tad-demm

  Il-Gimgha, 01 Gunju 2012 00:00
 • Dħul fl-iskejjel tal-knisja

  Is-Sibt, 24 Jannar 2015 10:22
 • Communication Today

  L-Erbgha, 25 Frar 2015 22:19
 • Ħadd il-Palm 29ta' Marzu 2015

  Il-Ħadd, 01 Marzu 2015 08:02
 • Mument ta' Ferħ għall-ħatra tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

  Il-Ħadd, 01 Marzu 2015 18:27
 • FIGOLLI tal-Għid 2015

  Il-Gimgha, 13 Marzu 2015 00:18
 • Buffet Parroċċa Ħ'Attard

  Is-Sibt, 14 Marzu 2015 09:11

Avventimenti Li Ġejjin

Fri, 27th Mar at 00:00 till 23:59
  > Purċissjoni ta’ Marija Addolorata
Sun, 29th Mar at 00:00 till 23:59
  > Ħadd il-Palm
Wed, 1st Apr at 00:00 till 23:59
  > Via Sagra Nazzjonali
Thu, 2nd Apr at 00:00 till 23:59
  > Ħamis ix-Xirka

Newsletter


Santa Marija 043 Santa Marija 042 Santa Marija 041 Santa Marija 040 Santa Marija 039 Santa Marija 038 Santa Marija 037 Santa Marija 036 Santa Marija 035 Santa Marija 034 Santa Marija 033 Santa Marija 032 Santa Marija 031 Santa Marija 030 Santa Marija 029 Santa Marija 028 Santa Marija 027 Santa Marija 026 Santa Marija 025 Santa Marija 024 Santa Marija 023 Santa Marija 022 Santa Marija 021 Santa Marija 020 Santa Marija 019 Santa Marija 018 Santa Marija 017 Santa Marija 016 Santa Marija 015 Santa Marija 014 Santa Marija 013 Santa Marija 012 Santa Marija 011 Santa Marija 010 Santa Marija 009 Santa Marija 008 Santa Marija 007 Santa Marija 006 Santa Marija 005 Santa Marija 004 Santa Marija 003 Santa Marija 002 Santa Marija 001